ikona oferty

Oferta
Zobacz naszą ofertę

W chwili obecnej firma dysponuje taborem złożonym z pojazdów Fiat Ducato maxi (5 palet), Fiat Ducato (8 palet), Fiat Qubo (1 paleta) ... więcej o ofercie...

ikona pytania

Zadaj pytanie
Napisz do nas...

Wyślij do nas pytanie, korzystając z formularza zawartego na stronie lub napisz zwykłego e-maila.
Jeśli chcesz - zadzwoń, tak skontaktujesz się z nami najszybciej!

ikona kontaktu

Kontakt do nas
Dane teleadresowe

biuro: 602 35 42 20,
kurier: 784 499 499
tel./fax: (74) 815 73 51
e-mail: biuro@fuaxel.pl

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator   wprowadza niniejszy Regulamin, który dotyczy tylko i wyłącznie praw i obowiązków konsumentów, z którymi doszło do nawiązania stosunku prawnego przez Przewoźnika w związku z wykonywaniem usługi przez Przewoźnika na rzecz przedsiębiorcy.

 1. Właścicielem „Przesyłki kurierskie” jest Firma Usługowa Axel Piotr Puzio z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Legnicka 4a/2, NIP: 887-118-27-06 zwanym dalej Operatorem.
 2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora.
 3. Określenia użyte w dalszych częściach Regulaminu rozumieć należy następująco:
 4. Przewoźnik – zewnętrzna, wyspecjalizowana firma kurierska
 5. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej zlecająca usługę Operatorowi
 6. Klient indywidualny – jednostka, która z góry dokonuje płatności za wykonanie usługi
 7. Przesyłka – różnego rodzaju koperta, paczka, paleta i inna przesyłka objęta usługą w ramach jednego dowodu nadania
 8. Usługa – udostępnienie przez Operatora usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźnika
 9. Dowód nadania – potwierdzenie nadania wypisane na dostarczonym przez Operatora wzorze

List przewozowy ma moc prawną i stanowi umowę pomiędzy Klientem, Operatorem i Przewoźnikiem. Operator zastrzega sobie możliwość dostarczania Klientowi listów przewozowych drogą elektroniczną.

 1. Każdorazowe zlecenie Operatorowi wykonania usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Przewoźnika tj. UPS Polska Sp. z o.o. , FedEx Express Polska Sp. z o.o. , DPD Polska Sp. z o.o.
 2. Przewoźnik w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi kurierskie przewozowe i pocztowe wyłącznie na rzecz przedsiębiorców. Jednak ze względu na specyfikę rynku usług kurierskich i wielość podmiotów uczestniczących pośrednio lub bezpośrednio w procesach transportowych przy realizacji i wykonaniu usługi dla przedsiębiorcy przez Przewoźnika, mogą wyjątkowo zaistnieć sytuacje, w których dojdzie do pośredniego nawiązania stosunku prawnego pomiędzy Przewoźnikiem a konsumentem, np. gdy odbiorcą przesyłki nadanej przez przedsiębiorcę jest konsument albo w przypadku gdy konsument dokonuje zlecenia przesyłki zwrotnej przy odbiorze przesyłki od przedsiębiorcy itp.

Rozdział 2. Podstawy prawne

Ustawa z dn. 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. nr 50, poz. 601 z późn. z.m.) – zwana dalej Prawem Przewozowym.

Ustawa z dn. 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008r. nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) – zwana dalej Prawem Pocztowym

Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – zwana dalej Kodeksem Cywilnym

Rozporządzenie ministra transportu i budownictwa z dn. 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z dn. 7 marca 2006r.) – zwane dalej Rozporządzeniem.

Rozdział 3. Zamawianie Usługi

 1. Operator w ramach Usługi zobowiązuje się do udostępnienia Klientom/Klientom indywidualnym usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźnika.
 2. Zamawianie usługi odbywa się telefonicznie lub osobiście, a także poprzez stronę internetową oraz e-mail.
 3. Z usług świadczonych przez Operatora korzystać mogą wszystkiego podmioty
 4. W celu zlecenia realizacji usługi kurierskiej Klient/Klient indywidualny wypełnia formularz zamówienia.
 5. Minimalny przedział godzinowy do odbioru przesyłki wynosi 3 godziny.
 6. Klient/Klient indywidualny gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana i nie jest rodzajem towaru bezwzględnie zabronionego do przewozu krajowego i międzynarodowego.
 7. Klient/Klient indywidualny ma obowiązek we własnym zakresie zabezpieczyć wysyłane przez niego wartościowe i delikatne towary (zwłaszcza szkło). Operator nie bierze odpowiedzialności za zabezpieczenie towarów w przesyłce, ani za szkody powstałe w transporcie Przesyłki przez Przewoźnika w wyniku nieprawidłowego czy niewystarczającego zabezpieczenia towarów w Przesyłce. Szczegółowe zalecenia dotyczące pakowania i zabezpieczania artykułów dostępne są na: dpd.com.pl, fedex.com, ups.com.
 8. Podanie nieprawdziwych danych dotyczących kształtu, wymiarów, wagi czy zawartości Przesyłki może skutkować odmówieniem odbioru Przesyłki przez kuriera (Przewoźnika), a także uprawnia Operatora oraz Przewoźnika do naliczenia opłat zgodnych ze stanem faktycznym oraz aktualnym cennikiem usług Przewoźnika.
 9. Przed przyjęciem Przesyłki do przewozu Przewoźnik może żądać od Klienta jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Klienta zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej oraz czy nadawana Przesyłka nie podlega wyłączeniu (towary bezwzględnie zabronione do przewozu krajowego i międzynarodowego) z usług przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
 10. Klient może zlecać realizację Usługi przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, natomiast zlecenia otrzymane przez Operatora po godzinie 11:00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, realizowane będą następnego dnia roboczego.
 11. W przypadku nadania przesyłek z usługą C.O.D. (za pobraniem) należność będzie przekazana na rachunek bankowy Klienta lub zostanie wypłacona gotówką.

 

Rozdział 4. Odpowiedzialność stron i postępowanie reklamacyjne

 1. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do nadzoru nad prawidłowością wyceny przesyłek kurierskich.
 2. Przekazanie zlecenia Przewoźnikowi nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. W miarę możliwości o odmowie przyjęcia zlecenia Klient będzie informowany telefonicznie lub przez e-mail.
 3. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe od momentu przyjęcia jej do przewozu, aż do jej wydania odbiorcy, a także za opóźnienia w przewozie.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 3 i 4, jeżeli utrata, ubytek, uszkodzenie lub opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie Klienta tj. zleceniodawcy (nadawcy lub odbiorcy), nie wywołanych winą kuriera ani Przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Dowód, że szkoda lub przekroczenie terminu przewozu Przesyłki wynikło z przyczyn występujących po stronie zleceniodawcy, nadawcy czy odbiorcy ciązy na Przewoźniku.
 5. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości wyceny można zgłaszać w formie elektronicznej poprzez e-mail na adres biuro@fuaxel.pl
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty jej wpływu. Odpowiedź wysyłana jest Klientowi drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została nadana.
 7. Operator oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie nastąpiły one z ich winy, a w szczególności jeśli:
 8. Przesyłka została błędnie zaadresowana
 9. Adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy)
 10. Zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym
 11. Waga faktyczna lub objętościowa Przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną przy wysyłaniu
 12. Odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia Przesyłki np. odmówi wpłacenia kwoty pobrania
 13. W sytuacjach braku możliwości wykonania usługi z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej
 14. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania Usługi przez Przewoźnika należy zgłaszać do Przewoźnika zgodnie z regulaminem i procedurą reklamacyjną Przewoźnika dostępną na stronach internetowych dpd.com.pl, fedex.com, ups.com
 15. Operator nie bierze odpowiedzialności za zawartość oraz zabezpieczenie Przesyłki. Zleceniodawca jest zobowiązany prawidłowo zapakować i zabezpieczyć artykuły wysyłane w Przesyłce.
 16. Operator nie bierze odpowiedzialności materialnej za doręczenie Przesyłki oraz nie odpowiada za jakość obsługi Przewoźnika.
 17. Zleceniodawca własnoręcznym podpisem na Dowodzie nadania potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem „Przesyłek kurierskich”.
 18. Do odpowiedzialności Przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Przewozowego.

Rozdział 5. Cennik i warunki płatności

 1. Za wszystkie zrealizowane usługi zlecone przez Klienta, Operator naliczy opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 2. Za usługi nie ujęte w cenniku pobierane będą opłaty zgodnie z cennikiem usług firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o., UPS Polska Sp. z o.o., FedEx Express Polska Sp. z o.o.
 3. Płatności za usługę dla Klientów indywidualnych dokonywane są z góry w momencie składania zamówienia. Dla klientów abonamentowych faktury za wykonanie usługi Operator będzie wystawiać dwa razy w miesiącu. Klienta oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i upoważnia Firmę Usługową Axel Piotr Puzio do wystawiania faktur bez jego podpisu jako odbiorcy.
 4. Operator ma prawo do zmiany cennika w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, iż zmiany nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania. O zmianie cennika Klient zostanie powiadomiony poprzez e-mail, nie później niż na 7 dni przed planowaną zmianą. Klient decyduje czy zmiana cennika jest przez niego akceptowalna, jeżeli nie, ma prawo do rezygnacji z usług Operatora.
 5. Każdorazowe złożenie zlecenia oznacza akceptacje obowiązującego cennika. Zleceniodawca ma wszelkie informacje o kosztach usługi w podsumowaniu zlecenia.
 6. Operator wystawia fakturę za wykonane usługi i dokonuje zestawienia zleceń w cyklach dwutygodniowych. Zrealizowane usługi nieuwzględnione w rozliczeniu z danego cyklu, mogą być rozliczone w cyklu następnym.
 7. Faktura dostarczana jest Klientowi poprzez e-mail lub listem poleconym (naliczana jest opłata manipulacyjna 5 zł)
 8. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Operatora w przypadku nie otrzymania faktury
 9. Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od jej wystawienia. Terminem zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na wskazanym na fakturze koncie bankowym
 10. Należności za Przesyłkę nadaną za pobraniem zostaną wypłacone Klientowi w ciągu min. 7 dni roboczych od dnia doręczenia Przesyłki, na konto bankowe wskazane przez Zleceniodawcę na Dowodzie nadania lub gotówką za okazaniem Dowodu nadania lub dowodu osobistego Zleceniodawcy. Odbierając należność za pobranie gotówką Klient zobowiązany jest złożyć czytelny podpis na Dowodzie wypłaty wypisanym przez Operatora w celu potwierdzenia otrzymania należności.

Rozdział 6. Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), spełniając obowiązek informacyjny, informujemy, że administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, przekazanych przez Pana/Pani firmę danych osobowych jest Piotr Puzio prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą, Firma Usługowa Axel Piotr Puzio z siedzibą przy ul. Legnickiej 4 a / 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel.: 602354220, NIP: 8871182706 REGON: 891008260

Ponadto informujemy, że:

 1. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe pozyskiwane i przetwarzane będą zgodnie z RODO i w celu wskazanym w art. 6 ust. 1 lit a (po wyrażeniu przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych i wyrażonych konkretnie celów) oraz w celach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit b, c oraz f RODO – tj. w celach:

a)realizacji usług/świadczeń na podstawie udzielonej zgody,

b)wykonania umowy lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy,

c)niezbędnym do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Firma Usługowa Axel Piotr Puzio,

d)wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firma Usługowa Axel Piotr Puzio (m.in. rozpatrywania i obsługi reklamacji, weryfikacji wiarygodności płatniczej, rozliczeń finansowych, ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń, wystawiania dokumentów księgowych),

 1. W przypadku gdy Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. po wyrażeniu przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych i wyrażonych konkretnie celów, zgoda ta może zostać przez Pana/Panią cofnięta w dowolnym momencie.
 2. Dane będą przetwarzane przez Firma Usługowa Axel Piotr Puzio przez czas obowiązywania umowy, a po wygaśnięciu: przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Firma Usługowa Axel Piotr Puzio danych i w stosunku do niego,
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi na rzecz Firma Usługowa Axel Piotr Puzio (w tym m.in. Prawne, kadrowe i księgowe), podmioty współpracujące przy wykonaniu umowy, której Pan/Pani jest lub była stroną (w tym Zleceniodawcom lub Podwykonawcom) oraz umowy dotyczącej realizacji usług/świadczeń na podstawie udzielonej zgody.
 4. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przenoszone do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W przypadku konieczności przekazania Pani/Pana danych do innych podmiotów w państwie trzecim w rozumieniu RODO, Firma Usługowa Axel Piotr Puzio podejmie odpowiednie środki ochrony w postaci zawieranych z tymi podmiotami umów o przetwarzanie danych osobowych, celem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony tych danych.
 6. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (ust. 2).
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i jej realizacji, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług (realizacji umowy).
 9. Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych.
 10. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Operatora oraz przekazanie ich Przewoźnikowi i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconej usługi
 11. W sprawach związanych z szeroko pojmowaną ochroną danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@fuaxel.pl, lub pod nr tel: 602345220, albo też korespondencyjnie na adres: Firma Usługowa Axel Piotr Puzio, ul. 1 Maja 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 01.01.2019r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy: Ustawa z dn. 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.) – zwana dalej Prawem Przewozowym. Ustawa z dn. 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008r. nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) – zwana dalej Prawem Pocztowym. Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – zwana dalej Kodeksem Cywilnym. Rozporządzenie ministra transportu i budownictwa z dn. 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z dn. 7 marca 2006r.) – zwane dalej Rozporządzeniem oraz inne obowiązujące przepisy prawa.